Glosar de termeni

Abilitate – rezultatul formării aptitudinilor printr-un demers educaţional, cu scopul de a executa cu uşurinţă o activitate/ o sarcină;

Afacere - activitate menită să aducă proprietarilor (patroni sau acţionari) un anumit profit;

Analiza cost – beneficiu – evaluarea operaţiunii publice sau private pentru a stabili dacă, sau în ce măsură, aceasta merită să fie dezvoltată. Analiza cost-beneficiu diferă de analiza financiară prin faptul că are în vedere toate câştigurile potenţiale (beneficiile) şi toate pierderile (costurile), indiferent la cine se acumulează;

Analiza SWOT (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări) – analiza SWOT este un instrument de planificare strategic folosit pentru a evalua punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările într-un proiect sau într-o acţiune de afaceri. Această analiză implică specificarea obiectivului acţiunii sau proiectului şi identificarea factorilor interni şi externi favorabili şi nefavorabili atingerii obiectivului respective;

Antreprenor - este persoana care creează o afacere prin care obţine un câstig. Antreprenorul/întreprinzătorul este persoana care iniţiază o afacere, îşi asumă responsabilitatea şi riscurile dezvoltării ei şi beneficiază de rezultatele / roadele acestei munci;

Antreprenoriat - un demers de punere în aplicare a unui set de abilităţi specifice unei persoane sau unui grup de persoane care valorifică oportunităţile de piaţă în scopul creării de valoare şi pentru creşterea unei iniţiative de business. Acest proces presupune eforturi sistematice, organizate, folosirea mijloacelor adecvate şi planificarea raţională a resurselor în scopul atingerii obiectivelor propuse. Demersul caracterizează pe cei care au iniţiativa asumării unor activităţi de profit pe cont propriu;

Antreprenoriat social – constă în fondarea unei companii care este condusă precum un business obişnuit, dar al cărei obiectiv nu este obţinerea unui profit cât mai mare pentru acţionar, ci rezolvarea unei probleme sociale. De exemplu, un antreprenor deschide o seră de cultivare a legumelor şi angajează cu precădere persoane foste deţinute sau de etnie romă care sunt interesate de acest tip de activitate profesională;

Aptitudine - potențialul unei persoane de a obține performanță într-un anumit domeniu. Pe fondul unui potențial aptitudinal existent, prin educație, se pot forma abilități  într-un anumit domeniu. În limbaj comun, reprezintă o însuşire psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei sarcini sau activităţi;

Audit – procesul de verificare detaliată a unui sistem de management, de către un organism independent;

Avantaj competitiv - stabilirea unei poziţii pe piaţă a firmei, care diferenţiază favorabil mărcile sale de cele ale concurenţei;
Axă prioritară – una dintre priorităţile strategice dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni legate între ele şi având obiective specifice măsurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006);

Benchmarking - este o strategie care îmbunătăţeşte performanţa unei afaceri şi care, odată aplicată, asigură o mai mare eficienţă serviciilor şi o calitate superioară produselor pe care le oferi clienţilor tăi. Benchmarking-ul presupune ca antreprenorul să accepte ideea de schimbare şi să fie receptiv să înveţe permanent de la parteneri sau concurenţă, asigurând, în felul acesta, creşterea productivităţii prin cheltuirea mai eficientă a banilor şi, în acelaşi timp, calitate şi servicii mai bune. Poate fi aplicat atât intern cât şi la nivel extern. Cel intern analizează comparativ practicile şi performanţele diviziunilor de producţie ale unei companii comparativ cu performanţa pe care o înregistrează departamentele altei organizaţii. Acest tip de benchmarking este cel mai uşor de implementat, deoarece informaţiile pot fi obţinute mult mai repede decât în cazul benchmarkingului extern. Acesta din urmă este utilizat pentru analiza comparativă a performanţelor unei companii comparativ cu o alta, dar din acelaşi domeniu de activitate. Benchmarkingul extern poate fi implementat în contextul unor indicatori de performanţă la nivel mai extins, urmărindu-se standardele de calitate internaţionale;

Branding - este procesul de creare si de întretinere a unui brand. Este totalitatea metodelor prin care o organizatie sau un produs comunica, simbolizeaza si se diferentiaza catre audientele sale.
Branding personal – atunci cand iti construiesti un brand personal, nu iti prezinti compania, ci te prezinti pe tine si ceea ce faci ca pe un brand. Toate elementele care te definesc, de la aspect fizic, haine, personalitate si cunostinte sunt incluse in acest proces de branding, tu ajungand sa fii o entitate distincta, unica. Este ca atunci cand iti pui numele pe un produs si lumea il stie in stransa legatura cu tine;

Business angel - este de obicei primul investitor într-o afacere care nu îi aparţine şi pentru aportul adus primeşte între 5-25% din părţile sociale/acţiunile firmei. Investitorii privaţi de tipul “business angels” aleg să-şi investească propriile resurse şi acceptă, în general, să îşi asume un risc mult mai mare fără garanţii. Acest lucru înseamnă că business angels urmăresc să obţină câştiguri mult mai mari din investiţii, cum ar fi de peste zece ori valoarea iniţială a investiţiilor într-o perioadă de 5 ani;

Calificare - reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii; Programele de formare profesională pentru dobândirea unei calificări se organizează numai pentru calificări cuprinse în Nomenclatorul Calificărilor din România;

Capital seed – Finanţare acordată pentru a studia, evalua şi dezvolta un concept iniţial şi pentru a testa validitatea tehnică a produsului / serviciului;

Carieră – se delimitează mai multe "înţelesuri" ale carierei: avansare, profesie, succesiune de posturi de-a lungul vieţii, serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă, percepere individuală a succesiunii de atitudini şi comportamente, cadrul dinamic în care o persoană îşi percepe viaţa în întregul ei;

Cercetare – dezvoltare – Ansamblul activităţilor desfăşurate în cadrul unei organizaţii prin care se concepe şi se implementează progresul tehnic şi ştiinţific;

Cercetare – dezvoltare internă – include activităţile creatoare întreprinse sistematic în cadrul întreprinderii, în vederea creşterii volumului de cunoştinţe şi a utilizării lor în scopul realizării de produse (bunuri sau servicii) şi procese noi;

Cererea de muncă - nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat într-o economie de piaţă. Ea se exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă. Nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă, ci numai acelea care urmează să fie recompensate (salarizate);

Cifra de afaceri - totalul vânzărilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercițiu fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat.Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de firmă, respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o perioadă de timp determinată.În cuantumul cifrei de afaceri nu se includ veniturile financiare și veniturile exceptionale. În termeni corecți, cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, precum și a altor venituri din exploatare,mai puțin rabaturile,remizele și alte reduceri acordate clienților. Notiunea de cifră de afaceri poate fi abordată pe mai multe categorii:cifra de afaceri totală, cifra de afaceri medie, cifra de afaceri marginală și cifra de afaceri critică, fiecare dintre acestea evidențiind câte un aspect referitor la activitatea firmei Cifra de afaceri totală reprezintă volumul total al afacerilor unei firme, evaluate la prețurile pieței, respectiv încasările totale.Ea cuprinde totaliatea veniturilor din vânzarea mărfurilor și produselor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor într-o perioadă de timp;

Client - este un individ sau un grup de indivizi capabili de a cumpăra produsul sau serviciul pe care i-l vinde un agent de vânzări. Clientul are nevoie de produs, are dorinţa de a-l poseda şi are capacitatea financiară de a implementa această decizie;

Clustere – grup de organizaţii, actori economici şi instituţii conexe care sunt localizate unele lângă celelalte şi care au ajuns la un nivel suficient pentru a dezvolta competenţe, servicii şi abilităţi specializate;

Companie spin – off – companie nou creată prin desprinderea unei divizii sau a unui subsidiar dintr-o corporaţie prin emiterea de acţiuni asociaţilor în noua companie creată cu scopul de a continua activitatea acelei divizii;

Companie start – up – companie nou creată care se află în faza de cercetare – dezvoltare pentru piaţă;

Competitivitate – însuşirea de a fi competitiv. Competitivitatea reprezintă una din principalele priorităţi de pe agenda Uniunii Europene de aceea trebuie îmbunătăţite rezultatele în raport cu concurenţii săi în materie de cercetare şi inovare, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, antreprenoriat, concurenţă, educaţie şi formare;

Competenţă – în limbaj comun, reprezintă capacitatea cuiva de a se pronunţa asupra unui lucru pe temeiul unei cunoaşteri în profunzime a problemei. Capacitatea unei autorităţi de a exercita anumite atribuţii;

Comunitate - grup de oameni cu interese, credințe, preocupări sau norme de viață comune. Comunităţile se pot forma şi în mediul online;

Concurenţă - confruntare între agenţii economici pentru câştigarea şi conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei activităţi, însă potrivit unei caracterizări cuprinzătoare, prin concurenţă se înţelege lupta dusă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, între firme, în scopul realizării unor profituri cât mai mari, ca urmare a acaparării unor segmente tot mai largi de piaţă şi, în consecinţă, a sporirii volmului de afaceri; 

Contract de antrepriză - este un contract care se încheie între antreprenor, care se obligă să execute pe riscul său o anumită lucrare pentru cealaltă parte numită client, în schimbul unui preţ. Este frecvent întâlnită în practică antrepriza de construcţii. Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executării revine antreprenorului sau cade exclusiv în sarcina clientului. Antrepriza este reglementată de art. 1413, alin. 5, Codul civil şi constă în “luarea săvârşirii unei lucrări drept un preţ determinat, când materialul se dă de acela pentru care se execută o lucrare”;

Contractor – persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care actorul economic a încheiat contractul de execuţie a unei lucrări, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii;

Creativitate - este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri între idei sau concepte existente. Creativitatea este un concept multidimensional și se poate manifesta în multiple domenii. Identificarea și cuantificarea naturii creativității constituie obiective dificile.

Creşterea afacerii - dezvoltarea afacerii curente în sensul creşterii cifrei de afaceri / creşterii profitului net / dezvoltarea afecerii curente în domenii conexe domeniului principal;

Cultură antreprenorială - un set de idei întrupate în structuri şi procese care generează un complet de convingeri ale instituţiei, reliefând voinţa de schimbare, ulterior transformate într-o nouă cultură, oferind o identitate unificatoare, o personalitate aparte instituţiei;

E-learning – interacţiunea dintre procesul de predare/învăţare şi tehnologiile informaţionale – ICT (Information and Communication Technology) – acoperind un spectru larg de activităţi, de la învăţământul asistat de calculator până la învăţământul desfăşurat în întregime în manieră online;

Etică – ansamblul normelor de conduită morală corespunzătoare ideologiei unei anumite clase, profesii sau societăți;

Exploatarea cunoaşterii – procesul prin care o idee inovatoare este transformată într-un rezultat comerciabil şi care îi defineşte valoarea economică;

Fond pre-seed – facilitate financiară specializată în susţinerea procesului de valorizare a cunoaşterii, fie prin servicii cu valoare adăugată, fie prin stimulente financiare (granturi sau împrumuturi către persoanele interesate de validarea pieţei şi/sau de validarea tehnică a ideii de afaceri) oferite înainte de crearea companiei;

Fonduri publice – sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, bugetul Fondului Proprietăţii de Stat, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice, credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale;

Formare profesională continuă – educaţia pe tot parcursul vieţii. Are ca scop adaptarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor oamenilor, pentru ca aceştia să aibă şanse sporite de angajare;

Franchising – formă de colaborare între întreprinderi distincte şi independente sub aspect juridic şi financiar, prin care o parte, numită franchiser, acordă dreptul de a utiliza firma, marca sa comercială şi alte drepturi de proprietate intelelctuală altei părţi, numite franchisee, în schimbul unei taxe şi a unui comision din cifra de afaceri;

Freelancer - persoană ce execută diferite lucrări fără o angajare pe termen lung sau angajare pe termen nelimitat într-o firmă. Domeniile unde freelancingul este mai răspândit sunt: jurnalismul şi alte forme de scriere, copywritingul, programarea pe computer, grafic-designul, consultant, şi multe alte profesii şi servicii creative;

Franciză – concept de afaceri elaborat pentru a fi utilizat în cadrul sistemului de franchising;

Grant – subvenţie plătită (fără obligaţia de rambursare) de către autorităţile publice companiilor care investesc într-o regiune cu scopul de a le facilita stabilirea şi dezvoltarea;

Grant Fellowship – sumă de bani acordată unei persoane fizice pentru studii, training sau cercetare în vederea finalizării unei idei de afaceri;

Grup-ţintă – indivizi, grupuri sau organizaţii vizate de o strategie / un program / un proiect / o acţiune. Un grup-ţintă poate fi reprezentat de persoane de o anumită vârstă, sex, stare civilă (ex. adolescenţi, femei, persoane singure etc.). Mai multe criterii pot fi utilizate simultan;

Guvernare corporativă (Corporate Governance) – este sistemul prin care societăţile de afaceri sunt directionate şi controlate. Structura de guvernare corporativă, specifică distribuţia  drepturilor şi responsabilităţilor între diferitii participanţi  în Corporatie, cum ar fi, investitorii, managerii, acţionarii şi altor părţi interesate, şi identifică regulile şi procedurile de luare a deciziilor asupra afacerilor corporative. Prin aceasta, se prevede, de asemenea structura prin care obiectivele companiei sunt stabilite, precum şi mijloacele de a atinge aceste obiective şi monitorizarea performanţei;

IMM-uri - întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sfera producţiei de bunuri materiale şi servicii se definesc conform legii (Legea nr. 133/ 20 iulie 1999, Art.4) în funcţie de numărul mediu scriptic anual de personal. Astfel: dacă au până la 9 salariaţi sunt microîntreprinderi; dacă au între 10 şi 49 de salariaţi sunt întreprinderi mici; dacă au între 50 şi 249 de salariaţi sunt întreprinderi mijlocii. 

Incubare – un proces dinamic de dezvoltare de companii de afaceri. Incubatoarele au grija de firme mici, ajutându-le să supravieţuiască şi să crească în timpul perioadei de pornire atunci când acestea sunt cel mai vulnerabile. Incubatoare ofera asistenta hands-on management, accesul la finanţare şi expunerea orchestrată  servicii  critice de business sau de suport tehnic. Ele oferă, de asemenea, firmelor antreprenoriale, la comun servicii de birou, de acces la echipamente, contractele de leasing flexibil şi spaţiu expandabil – toate sub un singur acoperiş;

Incubator de afaceri – instrument specializat în dezvoltarea economică regională şi de regenerare, prin furnizarea de suport profesional multi-disciplinar pentru a inova spiritului antreprenorial şi IMM-urilor într-un context internaţional;

Infrastructură socială – se referă la instituţii care, prin serviciile pe care le oferă, răspund unor nevoi sociale ale individului (educaţie, asistenţă socială etc.): spitale, clinici, şcoli, azile, centre de plasament, centre sociale etc.;

Inovare – conversia unor noi cunoştinţe în beneficii economice şi sociale, ca rezultat al unor interacţiuni complexe între numeroşi actori în cadrul unui sistem constând într-un mediu (local, naţional, regional) ce conţine firme, institute de cercetare, finanţatori, precum şi reţelele prin care toţi aceştia intră în contact;

Inovaţie – schimbare, introducere a ceva nou într-un sistem, într-o practică, într-o activitate, într-o operație tehnică. Descoperire tehnică sau organizatorică care constituie o noutate și este introdusă în practică pentru a mări productivitatea muncii ;

Instruire bazată pe viitor (Future Based Leaning) – învăţarea orientată spre viitor, care nu se lasă influenţată de „moda didactică” sau aspecte financiare, ci se orientează după practica pedagogică şi participanţii la acest proces, definindu-se întotdeauna în funcţie contextul practicii pedagogice;

Investiţie -plasare de capitaluri în întreprinderi industriale, agricole, comerciale etc., cu scopul obținerii de profituri. Alocare (de către stat) a unei sume și a altor mijloace materiale pentru crearea de noi fonduri fixe, pentru lărgirea, reutilarea și modernizarea celor existente; (concr.) suma alocată, fondurile allocate;  

Leader – conducator care îşi motivează angajaţii, îi ajută să înţeleagă de ce este necesar să existe o compatibilitate între obiectivele personale şi cele ale companiei, dinamizează activitatea, insuflă încredere reciprocă prin delegarea sarcinilor, stimulează creativitatea, foloseşte şi experienţa angajaţilor în rezolvarea problemelor. Este atât coleg, cât şi conducător;

Leadership - o combinaţie de caracteristici speciale pe care le deţine un individ  şi care îi permit să impună celorlaţi îndeplinirea sarcinilor. Alte abordări au definit leadershipul ca şi o acţiune sau conduită, astfel leaderhipul este format din toate acţiunile pe care un lider le face pentru a aduce schimbare în grup.

Managementul riscului – este o activitate conceptual distinctă de aprecierea şi evaluarea riscului, implicând o metodologie referitoare la modalităţile de intervenţie în cazurile de risc de sănătate, de siguranţă publică şi de mediu;

Media socială (Social Media) – reprezintă media pentru interacţiune socială, utilizând tehnici de publicare foarte accesibile şi scalabile. Social media utilizează tehnologiile web-based pentru a transforma comunicarea în dialoguri interactive;

Mediul extern – cuprinde conditiile exterioare în care organizaţia operează. Cele mai multe organizaţii operează în medii complexe, în schimbare, care în mod continuu creează noi provocări care trebuie controlate pentru a asigura supravietuirea si succesul;

Mediul intern – cuprinde factorii din interiorul organizaţiei care îi influenţează activitatea. Factori precum: structura, cultura, valorile, stilurile manageriale, comunicarea sau tehnologia;

Misiunea organizaţiei – Misiunea răspunde la întrebarea: „De ce există organizaţia?” şi defineşte produsele şi serviciile, imaginea publică, piaţa în care operează afacerea. 
Misiunea unei organizaţii se concretizează în Declaraţia de Misiune. Acesta este instrumentul concret corelat misunii. O Declaratie de Misiune comunică scopul pentru care există organizaţia, defineşte Clienţii şi Procesele critice, informează asupra nivelului dorit de performanţă.
Declaraţia de Misiune include a)Viziunea de afaceri şi b) Valorile - care vor permite angajaţilor, managerilor, clienţilor şi chiar furnizorilor să inţeleagă principiile de bază după care se ghidează şi acţionează afacerea; 

Nişa de piaţă - segment de piaţă constituit dintr-un grup restrâns de consumatori dispuşi să plătească sume mai mari comercianţilor cu condiţia efectuării de către aceştia a unor servicii suplimentare constând în asigurarea siguranţei calităţii mărfurilor comandate, a transportului lor la domiciliu, service-ul în timpul şi după vânzare;

Negociere - Interacţiune între grupuri şi / sau persoane cu interese şi obiective iniţiale divergente, care vizează, după discutarea şi confruntarea poziţiilor, obţinerea unui acord şi luarea unor decizii comune;

Networking-ul - mai intai de toate, este format din oameni care vorbesc unii cu alţii,  schimbând idei, resurse sau informaţii.

Nevoia clienţilor - o anumită cerere existentă în piaţă ce ar putea fi satisfăcută de către întreprinzător;

Obiectiv – declaraţie explicită a efectelor urmărite printr-un proiect / activitate. Ceea ce urmează a fi realizat, construit, creat;

Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii societăţii în condiţii salariale, se formează într-un timp îndelungat, are o mobilitate redusă, este neomogenă şi, cel mai important, nu se manifestă în întregime după principiile economiei de piaţă (caz în care omul ar fi limitat doar la o componentă economică). Oferta de muncă se exprimă prin numărul celor apţi de muncă sau populaţia aptă disponibilă din care se scade numărul femeilor casnice, al studenţilor şi al celor care nu doresc să se angajeze în nicio activitate, întrucât au resurse pentru existenţă sau au alte preocupări;

ONG (organizaţie neguvernamentală) – persoană juridică de drept privat: asociaţii şi fundaţii non-profit care acţionează în beneficiul public general sau comunitar, sau/şi în beneficiul personal nepatrimonial al membrilor. Ong-urile au un scop şi un set de obiective, statut şi regulamente interne de funcţionare. Pot realiza unele venituri din activităţi de tip economic, dar acestea trebuie investite pentru a finanţa activităţile organizaţiei;

Parc ştiinţific (Scientific Park) – o organizatie gestionată de profesionişti specializaţi, al cărui obiectiv principal este de a spori averea comunităţii sale prin promovarea culturii de inovare şi competitivitatea întreprinderilor asociate acestuia şi a instituţiilor bazate pe cunoaştere.
Pentru a permite acestor obiective să fie îndeplinite, un Parc ştiinţific stimulează şi gestionează fluxul de cunoştinţe şi tehnologie între universităţi, instituţii de cercetare şi dezvoltare, companii şi pieţe; acesta facilitează crearea şi dezvoltarea de inovare pe bază de companii, prin incubaţie şi procese de spin-off; şi furnizează alte servicii de valoare adăugată, împreună cu spaţiu de înaltă calitate şi facilităţi; (IASP International Board, 6 februarie 2002).

Parc tehnologic – un spaţiu, fizic sau cibernetic, administrat de o echipă specializată de profesionişti, care oferă servicii cu valoare adăugată, al cărui obiectiv principal este de a spori competitivitatea în  regiunea sa sau teritoriul de influenţă prin stimularea unei culturi a calităţii şi a inovaţiei în rândul  întreprinderilor asociate şi instituţiilor bazate pe cunoaştere, organizarea transferului de cunoştinţe şi tehnologie din sursele sale la companii şi la piaţă de desfacere, în mod activ şi prin încurajarea creării de noi şi durabile companii pe bază de inovaţie, prin incubaţie şi procese de spin-off. (L. Sanz, 3 octombrie 2001)

Parteneriatul public-privat (PPP) – aranjamentele contractuale între entităţi publice şi private vizând oferirea unei game largi de servicii, de la infrastructură la telecomunicaţii, apă, sprijin financiar, finanţări inovatoare, servicii publice generale, educaţie şi cercetare, pe baza unor beneficii reciproce. Parteneriatele de acest fel sunt atractive având în vedere existenţa unor fonduri publice limitate şi nevoia de a spori calitatea şi eficienţa serviciilor publice. Vezi Ghidul pentru parteneriate publice-private de succes: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/themes/infotech_en.htm

Parteneriat urban-rural – legături trans-spaţiale (cum ar fi fluxurile de persoane, de bunuri, de bani, de informaţii şi de deşeuri), dar şi legături între sectoare (ex. între agricultură, servicii şi producţie). Într-un sens mai larg, ele includ şi activităţile „rurale” care se desfăşoară în centrele urbane şi activităţile adesea clasificate ca „urbane” care se desfăşoară în localităţile rurale;

Penetrarea pieţei – acţiunea de studiere şi pătrundere pe piaţă de către agenţii economici;

Piaţă (aici) – sferă a circulaţiei mărfurilor, spaţiul unde se confruntă la un moment dat cererea şi oferta de mărfuri / servicii;

Piaţa muncii cuprinde activităţile de angajare şi de ofertă a forţei de muncă în vederea realizării unei activităţi. Condiţia generală pentru ca nevoia de muncă să ia forma cererii de muncă este remunerarea/ salarizarea ei.

Plan de afaceri – documentul care descrie în detaliu drumul de parcurs al unei companii într-o anumită perioadă de timp. Acesta include misiunea, obiectivele, strategia şi planurile de acţiune pentru derularea unei activităţi specifice pe parcursul unei perioade viitoare determinate;

Poli urbani de creştere – oraşe care au legături soci-economice intense cu zonele înconjurătoare şi care acţionează ca şi centre de dezvoltare, având capacitatea de a iradia dezvoltare în întreaga regiune. Polii urbani de creştere prezintă oportunităţi economice şi de angajare pentru oamenii şi comunităţile din zonele învecinate;

Portofoliul de produse - toate produsele pe care o societate le comercializează;

Profit brut - în contabilitate și finanțe, profitul brut sau venitul din exploatare este o măsură a rentabilității unei firme care exclude dobânda și cheltuielile de impozit pe venit. Profitul brut = Venitul - Cheltuieli de funcționare;

Profit net - Venitul net este venitul rezidual al unei firme, după adăugarea veniturilor totale și câștigurilor și scăzând toate cheltuielile și pierderile pentru perioada de raportare. Profitul net poate fi distribuit între deținătorii de acțiuni comune sub formă de dividende sau deținute de firmă ca o completare a rezultatului reportat. Profitul și câștigul sunt folosite ca sinonime pentru venituri (de asemenea, în funcție de utilizarea din Marea Britanie și SUA), iar venitul net și profitul net sunt frecvent întâlnite ca sinonime pentru venitul net. Deseori, termenul de venit este înlocuit de venitul net, dar acest lucru nu este de preferat din cauza posibilelor ambiguități. Venitul net este numit în mod informal linia de jos, deoarece este de obicei găsit pe ultima linie din contul de profit a unei companii, iar venitul este considerat linia de sus deoarece este găsit pe prima linie;

Profitabilitatea afacerii - se deduce din existenţa sau inexistenţa profitului la sfârşitul exerciţiului financiar;

Profilul antreprenorului - o serie de calităţi, abilităţi, competenţe, care generează un comportament de întreprinzător. Acest lucru presupune inovaţie, creativitate, spirit de iniţiativă, flexibilitate, asumarea riscului, încrederea în sine, capacitatea de a lucra în echipă, precum şi abilitatea de a proiecta şi conduce proiecte, în scopul atingerii unor obiective. De asemenea sunt importante formarea abilităţilor necesare pentru a configura o afacere şi de a gestiona creșterea acesteia, dezvoltarea capacităţii de a identifica şi valorifica oportunităţile antreprenoriale;

Program operaţional – document strategic de programare elaborat de statul membru şi aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare sectorială sau regională printr-un set de priorităţi coerente;

Proiect – reprezintă o serie de lucrări şi / sau achiziţii de bunuri sau servicii menite să ducă la realizarea unui scop indivizibil precis de natură tehnică, economică sau socială care are obiective clar identificate şi măsurabile;

Rata internă de rentabilitate (RIR) – indicator care se utilizează în analiza eficienţei proiectelor de investiţii. Rata internă de rentabilitate este pragul minim de rentabilitate a unui proiect, sub nivelul căruia acesta nu este eficient. Exprimă acel nivel al ratei dobânzii care egalizează veniturile actualizate cu cheltuielile actualizate şi care face ca valoarea venitului net actualizat să fie egală cu zero;

Rata ocupării forţei de muncă – numită şi raportul dintre ocupare şi populaţie – este procentul persoanelor active care au un loc de muncă;

Reţeaua socială este definită ca un grup de indivizi, care sunt impreuna si fac parte dintr-un anumit grup, adesea asemanandu-se cu o comunitate sau un cartier. Deşi retelele sociale sunt posibile si offline, cu persoane, care se vad si se intalnesc, mai ales in scoli sau la locul de munca, sunt mult mai populare retelele de socializare din mediul online. Acest lucru se explica prin faptul ca liceele, colegiile si locurile munca nu au atat de multi membri, spre deosebire de Internet care este utilizat de milioane de persoane, dintre care o parte este foarte interesata sa se intalneasca si sa dezvolte prietenii online.

Rezultate – produs tangibil sau intangibil, măsurabil şi care poate fi verificat, obţinut la finalul sau pe parcursul derulării unui proiect;

Risc economic – eveniment sau proces nesigur şi probabil care poate cauza o pagubă, o pierdere într-o activitate, operaţiune sau acţiune economică. Spre deosebire de incertitudine, riscul economic se caracterizează prin posibilitatea formulării unei legi (reguli) de probabilitate pentru rezultatele scontate, ca şi prin cunoaşterea acestei legi de către cei interesaţi. RE este atât obiectiv, cât şi subiectiv. RE obiectiv este inerent oricărei activităţi caracterizate prin variaţia rezultatelor probabile şi reprezintă o variabilă independentă de individ. RE subiectiv constituie o estimare a celui obiectiv şi depinde de individ, de informaţia pe care o deţine, de temperamentul şi atitudinea sa. RE se clasifică în risc microeconomic, risc macroeconomic şi risc mondoeconomic. (Dictionar de Economie editia a doua, editura economica…..);

Servicii de suport (consultanţă) în afaceri - sunt acele servicii, originare din iniţiativa politicii publice, care au ca scop oferirea de asistenţă antreprizelor sau antreprenorilor pentru a-şi dezvolta cu succes activitatea economică şi pentru a răspunde efectiv provocărilor provenite din mediul de afaceri, social sau fizic;

Societate comercială – grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaţii se inţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitare unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate;

Societate informaţională - societatea în care producerea şi consumul de informaţie  este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului;

Spin – off antreprenorial – atunci când unul sau mai mulţi indivizi părăsesc o organizaţie cu intenţia de a începe o nouă firmă care se bazează pe elemente de la compania de la care au plecat, iar în cazul în care organizaţia originară (angajator) nu au nici o influenţă dominantă în cadrul firmei nou în conformitate cu dreptul de proprietate sau de putere;

Spirit antreprenorial - nu este o calitate înnăscută. Pe lângă anumite trăsături de personalitate, el se cultivă prin activităţi care conduc la creşterea încrederii de sine, a disponibilităţilor de a avea iniţiativă personală şi de a-şi asuma riscuri, de a se afirma în domeniul afacerilor ca antreprenor de succes;

Standard ocupaţional (SO) - documentul care specifică ceea ce o persoană trebuie să ştie şi să fie capabilă să facă pentru a fi considerată competentă la locul de muncă. SO descrie activitatile, rolurile si sarcinile profesionale specifice unei ocupaţii si criteriile de performanţă asociate îndeplinirii cu succes a acestora, în concordanta cu cerintele pieţei muncii. Un standard este format din unităţi de competenţă ce definesc o activitate care conduce la un rezultat concret ( produs sau serviciu) ce poate fi evaluat;

Start – up capital – finanţare acordată companiilor pentru dezvoltare de produse şi marketing iniţial;

Strategie - planificarea, organizarea şi conducerea operaţiunilor dintr-o organizaţie. ansamblul de operaţii şi manevre, realizate în vederea atingerii unor obiective;

Strategie de ieşire (Exit Strategy) - La demararea unei afaceri, foarte puţini se gândesc la strategiile de exit, însă în situaţia actuală a economiei, o strategie de exit elaborată din timp poate minimiza pierderile financiare sau poate maximiza profitul. Pentru fiecare afacere trebuie să pregăteşti, încă de la începutul ei, şi o strategie de ieşire, lucru pe care cei mai mulţi îl neglijează;

Strategia de investiţii (Investing Strategy) - Fără o astfel de strategie, persoanele vor investi aleator, fără a avea vreo idee despre cum portofoliul construit ar putea atinge randamentele dorite, limitând în acelaşi timp riscurile asumate. Succesul pe termen lung al investiţiilor depinde într-o mare măsură de modul în care investiţile sunt alocate între diferite instrumente financiare. Consultanţii financiari consideră strategia de investiţii ca principala prioritate, în funcţie de care recomandă clienţilor plasamentele potrivite. Înainte de a dezvolta un plan este necesar ca fiecare să-şi analizeze situaţia financiară şi obiectivele: Câţi bani trebuie rezervaţi pentru cheltuielile curente? Câţi bani trebuie puşi deoparte pentru cheltuieli neprevăzute? Câţi bani trebuie economisiţi pentru scopul urmărit: cumpărarea unei case, a unei maşini sau asigurarea de venituri suplimentare la pensie?

Structuri de sprijinire a afacerilor – structuri clar delimitate care asigură o serie de facilităţi (accesul la utilităţi publice etc.) şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie, servicii, având ca scop atragerea investiţiilor, astfel încât să permită valorificarea potenţialului material şi uman al zonei în care sunt amplasate;

Studiu de fezabilitate – documentaţia tehnico-economică care stabileşte principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza fundamentărilor făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi cuprinde soluţii funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;

Tehnologie verde - este aplicarea ştiinţei mediului pentru conservarea mediului natural şi a resurselor, precum şi pentru a reduce efectele negative ale implicării umane. Termenul este folosit pentru a descrie, de asemenea, tehnologii de generare a energiei durabile, cum ar fi panourile fotovoltaice, Wind Turbine pentru copii, bioreactoare, etc. Dezvoltarea durabilă este în centrul tehnologiilor de mediu. Tehnologiile de mediu pe termen lung sunt, de asemenea, folosite pentru a descrie o clasă de dispozitive electronice care pot promova gestionarea durabilă a resurselor;

TIC (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) - Cum nu există o singură definiţie suficient de cuprinzătoare pentru sectorul TIC am ales să spunem că în primul rând constituie acele tehnologii angajate în producerea de bunuri sau servicii,  sau de furnizarea de tehnologii, folosite pentru a procesa, transmite sau de a primi informaţii;

Valoare – este determinată de munca socială încorporată, de utilitatea şi necesitatea produsului / serviciului, de accesibilitatea de achiziţie şi de importanţa atribuită de către agenţii economice;

Viziunea unei organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi deziderabilă dezvoltare a organizaţieirespective.  Ea presupune o gândire dinamică şi capabilă care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare ale organizaţiei. De cele mai multe ori, viziunea unei organizaţii redă, în linii mari, modul în care fondatorii şi-au imaginat evoluţia şi dezvoltarea afacerii, locul ei pe piaţă etc. Deşi de multe ori între viziunea creatorilor unei întreprinderi şi evoluţia ulterioară a acesteia există numeroase abateri, definirea viziunii unei afaceri reprezintă o condiţie intrinsecă a dezvoltării oricărei organizaţii.